Bestellen & voorwaarden

Ten eerste willen we benadrukken dat de producten op deze site met de hand worden gemaakt. U krijgt een uniek product. Het kan dus zijn dat er kleine details afwijken van de foto.

Bestellen en betalen
Shoppen via webwinkel www.eerlijkgemaakt.nl kan met een computer en internetverbinding. Op deze en volgende pagina’s geven wij u uitgebreide informatie over het bestel, betaal- en bezorgingproces.
Heeft u een product gekozen? Dan hoeft u alleen nog maar de juiste aantal en eventueel type te kiezen. Plaats daarna het artikel in uw winkelmandje. Rechts bovenin kunt u altijd zien hoeveel artikelen er in uw winkelmandje zitten. Wilt u de inhoud van uw winkelmandje tussentijds veranderen, klik dan rechtsboven op de winkelwagen. Als al uw artikelen in uw winkelmandje zitten en u dit hebt gecontroleerd, dan kunt u dit aan ons doorgeven. Door op ‘Bestelling Plaatsen’ te klikken, rond u uw bestelling af. Hiervoor vragen wij uw naam-, adres- en contactgegevens.
Kies vervolgens de gewenste leveringsmethode en betaalmethode. Voor ons is het belangrijk dat u veilig en met plezier winkelt. Daarom gebruiken wij uitsluitend de meest actuele en vertrouwde internetbetaalsystemen. Bij ons kunt u daarom via Ideal betalen.  De betaling doet u aan Stichting Triade, dat is de zorginstelling waar deze producten gemaakt worden.

Bezorging binnen Nederland
Uw bestelling bij ons wordt in principe binnen 2 tot 6 werkdagen (afhankelijk van het product) na ontvangst van uw betaling bezorgd in heel Nederland. Onze vaste afleverdagen aan Post NL zijn op dinsdag en vrijdag. Om uw bestelling te kunnen verwerken, moeten wij uw betaling ontvangen hebben. Tussen de afboeking van uw rekening en de bijboeking op onze rekening kan enige werkdagen zitten. Zodra wij uw betaling ontvangen hebben, wordt uw bestelling verwerkt.

De bezorgkosten voor een pakket (doos) bedragen Euro 6,95, tot 10 kg. Binnen Nederland zijn de verzendkosten voor pakketjes die door de brievenbus kunnen, gebaseerd op de normale verzendtarieven.

Bezorging
We laten uw bestelling bezorgen door PostNL. Wanneer u niet thuis bent als Post NL uw pakket aanbiedt, zal PostNL de bestelling de volgende werkdag of zaterdag nogmaals aanbieden. Wanneer uw pakket voor de tweede maal niet kan worden afgeleverd, krijgt u een kennisgeving van PostNL met daarop vermeld waar u het pakket kunt halen (dichtstbijzijnde postkantoor of de buren). Zo hoeft u niet speciaal voor uw pakket thuis te blijven en kunt u het toch snel in ontvangst nemen!

Retour/klachtenprocedure
U heeft zojuist uw bestelling ontvangen. We hebben deze met veel zorg en aandacht voor u ingepakt. Mochten de bestelde items beschadigd zijn, een gebrek vertonen, of redelijkerwijs niet zijn wat u ervan had verwacht, dan kunt u dat bij ons aangeven. Of heeft u twijfels, dan kunt u gebruik maken van de bedenktijd van 14 dagen.

Stuur een e-mailbericht naar kleurkracht@triade-flevoland.nl waarin u in dit formulier aangeeft welke artikelen u retour wilt sturen en waarom. U krijgt dan per e-mail een retour nummer en antwoordnummer (adres) van ons. Vermeld dit retournummer bij het retourartikel. Uw retourzending moet binnen 14 werkdagen nadat u de betreffende bestelling ontvangen had, weer bij ons binnen zijn. De artikelen dienen ongebruikt te zijn.

Vergeet niet de (kopie) pakbon mee te sturen, dat versnelt de verwerking van de retourzending. We storten geen geld terug, u ontvangt van ons een tegoedbon.

Garantie
Eerlijkgemaakt controleert alle bestellingen voor het verzenden op eventuele afwijkingen. Mocht er toch een artikel arriveren dat niet de juiste kwaliteit heeft, dan heeft u 6 maanden garantie. Neem in dat geval contact met ons op, dan overleggen we over de verdere procedure. De garantie geldt voor fabrieksfouten. Voor beschadigingen geldt de procedure zoals hierboven bij ‘retourneren’ is beschreven.

Copyright
Fotografen, ontwerpers, tekstschrijvers en anderen hebben erg hun best gedaan om deze site tot een mooi geheel te maken. Daarom zijn alle rechten van de afbeeldingen en teksten voorbehouden aan Eerlijkgemaakt en de door haar ingehuurde professionals. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming gekopieerd of gewijzigd worden.

 

Download algemene voorwaarden

Artikel 1.
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Eerlijkgemaakt.nl/Triade zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Eerlijkgemaakt.nl/Triade worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Triade ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Eerlijkgemaakt.nl/Triade zijn vrijblijvend en Triade behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Eerlijkgemaakt.nl/Triade. Triade is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Triade dit mee binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten.
3.2 Bij vooruitbetaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de girorespectievelijk bankrekening van Triade.
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Triade gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Triade.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Triade opgegeven leveringstijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Triade. In geval van annulering van de opdracht door afnemer zullen, wanneer het pakket reeds naar de afnemer is verstuurd en niet door hem/haar wordt afgehaald, de gemaakte verzendkosten worden verhaald op de afnemer. Indien het pakket nog niet is verzonden is de annulering van de bestelling kosteloos.
4.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u, vaste aanbieddagen aan TNT post zijn dinsdag en vrijdag.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Eerlijkgemaakt.nl/Triade verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Triade daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Triade de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde exclusief eventuele verzendkosten daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen vvertien (14) dagen na aflevering aan Triade te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Triade, dan wel tussen Triade en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Triade, is Triade niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Triade.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Triade ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Triade gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Triade en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Triade in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Triade vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.2 Triade is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.